Portal Sklep Bazar Tygodnik Ryby Domowe Klub Reklama Pomoc
Archiwum 2
English pages

UWAGA! ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONACH ARCHIWALNYCH !!! NOWY ADRES => Wędkarstwo - Rybie Oko - http://www.fishing.pl

 
Artykuły
Forum
Foto
Baza
Co i kiedy
Linki
Brania
Hyde Park
Humor
Znad wody
Filmy i pliki
Kartki
Encyklopedia
Ryby i prawo
Ściąga
 
 
 
 
mniej ostatnich wiadomości 82114
To był fragmnet większej całości, niżej więcej :)
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
Odp: odp:Kłusownicy na śląsku
Odp: dorsz
.......................
Odp: Zapora na Wisłoce
Odp: Oj Panie Bogusz .....
Odp: Żyłka
pytanie o połów
pomocy!
pomocy!
leszczyńskie
"okonek"
Wróżka
W obronie jazgarza
Zawody? Również! Bo dlaczego nie?
Wisiel :/
Łowic bez nęcenia ?
Opowieśc znad wody..
Zanęty produkcji polskiej a zagranicznej
Konińskie kanały
Kupię szpulę do Okumy Avenger AV 30!!!!!!!!!!!!
POŻEGNANIE :) - godz 14!!!
Fajna rybka
Szkoda tytułować
 
 
więcej
Zawody wędkarskie
 4/145
Ten okropny żarłok - JAZGARZ
 
Opowieści znad wody.... cz.1
 6.9/85
Leszczowisko
 7.1/202
 8.8/115 hit
Łakomiec
 7.9/66
Oszuści na Bazarze Rybiego Oka.
 7.3/64
KOMUNIKAT
 
Stało się...
 5.6/30
Kłusownik ukarany! Lepiej późno niż wcale.
 4.9/71
 
 
więcej
Petycja!!!!!!!!!!!!!
Pstrąg Roztocza
Uroczyste otwarcie
 
 
Inne ankiety
Żyłka
Co robisz z niepotrzebnym kawałkiem żyłki?
wyrzucasz gdziekolwiek
rzucasz do wody, bo tam jej nie widać i ptak się nie zaplącze
tniesz na mniejsze kawałki i wyrzucasz
zabierasz ze sobą, by spalić w ognisku
zabierasz ze sobą, by wyrzucić do śmietnika
to inaczej, jak podaj w komentarzu

Wyniki Wyniki wszystkich

Komentuj
 


Wszystkie Informator

Hit  Regulamin PZW

Autor: Zarząd Główny PZW
Temat: Regulaminy
Data:05.4.03 13:35
Czytano:29319

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

patrz:(strony PZW)


Spis treści:Od redakcji RO: kolorem wyróżniono zmiany wprowadzone uchwałą ZG PZW z dnia 29 marca 2003r.Logo Stowarzyszenia PZW


Wstęp

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.


poczatek


Prawa wędkującego w wodach PZW

§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z póśniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.


5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.


7. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.

8. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

9. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.


poczatek


Obowiązki wędkującego w wodach PZW

§ 2
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.


poczatek


Zasady wędkowania

§ 3
1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona :

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo

c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm


2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane :

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
- wykreśla się zapis żywej ryby.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą "szarpaka",

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądś zwabianiu ryb na stanowisko,

k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

l/ wędkować z mostów,

m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.


3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.


poczatek


Łowienie ryb spokojnego żeru

§ 4
1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu - 10 m

b/ między łodziami - 25 m

c/ między łodzią a brzegiem - 50 mpoczatek


Łowienie ryb drapieżnych

§ 5
1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a/ łowiąc z brzegu - 30 m

b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 mpoczatek


Łowienie ryb łososiowatych

§ 6
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego.

a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa.


2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad:

a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,

b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,

c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,

d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,

f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,

g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów / np. spławik/.


poczatek


Łowienie ryb pod lodem

§ 7
1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.poczatek


Ochrona ryb

§ 8
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :

- boleń do 40 cm

- brzana karpacka do 20 cm

- brzanka do 20 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- głowacica do 70 cm

- jaź do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- kleń do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipień do 30 cm

- łosoś do 35 cm

- miętus:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozostałych wodach do 25 cm


- pstrąg potokowy:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 25 cm

b/ w pozostałych wodach do 30 cm

- rozpiór do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 45 cm

- świnka do 25 cm

- troć do 35 cm

- troć jeziorowa do 50 cm

- węgorz do 40 cm

- wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca

- certa :

a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,

b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja

- lipień od 1 marca do 31 maja

- łosoś :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

- miętus z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego

- pstrąg potokowy :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia,

b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia

- sieja od 15 października do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum :

a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja

b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- świnka od 1 stycznia do 15 maja

- troć :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- słonecznica

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :

7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :

- głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.

- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.

- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.

- sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.

- świnka, certa / łącznie / 5 szt.

- jaź, kleń / łącznie /10 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".


11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.


poczatek


Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

§ 9
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,

d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,

e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ członków Straży Leśnej,

g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


poczatek


Informacje końcowe

§ 10
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym :

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /,

- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,

- Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.

2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 15 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2002 r.

poczatek(od redakcji RO: tu mozna znaleźć dla porównania stary Regulamin PZW)

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
czy w tym roku będzie można łowić na żywca?
Marcin 17.2.05 07:52
Czy w tym roku będzie można łowić na żywca? Pytam się bo dlamniejest mało zrozumiały ten rególamin.
     Odp: czy w tym roku będzie można łowić na żywca?
Robert Hamer 17.2.05 11:18
    
NIE!!!
         Odp: czy w tym roku będzie można łowić na żywca?
Krzysztof Poniewierski 20.2.05 18:04
        
jak to nie, tylko z pod lodu nie można łapać nba żywca :)
Wywożenie
Gip P 02.2.05 23:22
Chciałem sie dowiedzieć ...czy można wywozić przynęty czy nieeee :> ???? bo własnie nie wiem ... :) .... :)
Połów na częściowo oblodzonym łowisku
Krzy Bodzio 11.1.05 06:40
Mam pytanie, czy wolno łowić na żywą rybkę, ale z brzegu, jeżeli łowisko jest częściowo pokryte lodem.
Zgodnie z regulaminem nie wolno łowić pod lodem na żywca , ale czy ten zapis można również podciągnąć do połowu z brzegu na części nie pokrytej lodem. Za coś takiego zabroniono mi połowu na stawach należących do mojego koła. Nie jestem do końca przekonany czy słusznie. Może ktoś wi jako to jest czy taki połów to to samo co spod lodu . Jeżeli nie mieli racji to do kogo można się ewentualnie odwołać. Dzięki
     Odp: Połów na częściowo oblodzonym łowisku
zyga40 11.1.05 12:30
    
Jeśli oczekujesz komentarza do sytuacji, która zaistniała w Poznaniu na stawach Stowarzyszenia Przyjaciół Dębiny pod koniec grudnia 2004, to przedstawię ci moją osobistą opinię na ten temat. Jak słusznie zauważyłeś regulamin PZW zabrania łowienia spod lodu na żywca. Ponadto dokładnie określa rozmiary przerębla, nie mówi jednak nic o grubości pokrywy lodowej . A OTO JAK Z REGULAMINEM "PORADZIŁO" SOBIE KILKU POMYSŁOWYCH WĘDKARZY , czego byłem świadkiem . W dniu o którym mówię sam nie wiedząc, że w nocy był przymrozek wybrałem się nad stawy dębińskie ze spiningiem, niestety wszystkie stawy na całej powierzchni łącznie z brzegiem skute były cieńką 2-3 centymetrową warstwą lodu. Kilku "wędkarzy" uzbrojonych w drewniane tyki skruszyło przybrzeżną warstwę lodu uzyskując przerędle o wymiarach 2 na 5 metrów pozwalającę na zarzucenie zestawu z żywcem .
Moim zdaniem w sposób ewidentny złamali dwa wyżej przytoczone przepisy regulujące połów pod lodem, a więc powinnni być za takie postępowanie ukarani. Najlepszą karą dla tych panów, było by 5- cio krotne przeczytanie regulaminu PZW ze zrozumieniem tekstu poszczególnych paragrafów , polecam także zamiast rąbania przerębla tyką rąbnąć się tą tyką w łeb, może wyjdzie na zdrowie, czego wszystkim w nowym roku życzę. Zyga
         Odp: Połów na częściowo oblodzonym łowisku
Piotr Łopaciński 11.1.05 13:20
        
Zyga - jeżeli sytuacja wyglądała tak jak piszesz, to było to ewidentne naruszenie przepisów RAPR - było to łowienie na żywca z pod lodu - brzydko panie kolego Bodzio. Oprócz zakazu połowu na tych stawach powinni jeszcze Ciebie /piszę tu do Bodzia/ dla ochłody temperamentu zanurzyć na parę minut. To byłoby skuteczne...Piotr
     Odp: Połów na częściowo oblodzonym łowisku
Piotr Łopaciński 11.1.05 10:13
    
Łowienie z brzegu na częściowo pokrytym lodem łowisku nie jest łowieniem z pod lodu zgodnie ze zdrową logiką. Z Regulaminu RAPR - par. 7, pkt 3 wynika jasno, że łowienie z pod lodu, jest to łowienie z wywierconego w lodzie otworu o określonych rozmiarach. Ze strony osób, które zakazały Ci takiego połowu /nie piszesz kto to był,
czy strażnicy SSR, czy inni działacze Koła/, była to nadinterpretacja przepisów. Jest również możliwe, że Zarząd Okręgu wprowadził na tym akwenie i w tym okresie zakaz połowu metodą żywcową, ale na to musi być wydana stosowna uchwała ZO. Sprawdz to. Jeżeli takiego zakazu nie było, miałeś prawo łowić tą metodą. Zastanów się jednak, czy nie naruszyłeś przepisów o okresie ochronnym szczupaka, czy sandacza.
Pozdr...Piotr
nieszczęsna podrywka
prajan 14.6.04 12:36
Moją ulubioną zdobycza jest drapiężnik, którego jak wiadomo łowi się również na żywca, którego łowi się na podrywkę (dostępną w handlu). Niegdyś czytając regulamin wędkarski można było z niego wyczytać rozmiary podrywki i oczek sieci. Teraz czytając nowy regulamin może zbyt powierzchownie nie natrafiłem nic na temat połowu żywca ani podrywki.
Może ktoś ma więcej na ten temat informacji?
     Odp: nieszczęsna podrywka
Marek J 16.6.04 10:05
    
To znalazłem w necie.

" Ustawa z 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1999 Nr 66, poz. 750 ze zm.) w art. 20 ust. 1 stanowi:
Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać wyłącznie uprawniony do rybactwa, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu tymi narzędziami i urządzeniami.
Według art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy rybackiej ten, kto narusza przepis m.in. art. 20 ust. 1 popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5000 zł, z możliwością orzeczenia m.in. przepadku przedmiotów.
Ustawodawca przekazał kompetencje do określenia rybackich narzędzi połowowych, a w konsekwencji do rozstrzygnięcia, co jest, a co nie jest wykroczeniem, organom wydającym akt wykonawczy (art. 21 pkt 4 ustawy rybackiej). W obowiązującym stanie prawnym definicję narzędzi połowowych znajdujemy w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.). Przepis ten dzieli rybackie narzędzia połowowe na cztery grupy:
1) ciągnione: niewody, przywłoki, włoki, tuki, dragi,
2) stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy,
3) elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego,
4) pozostałe: spławnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, pęczki oraz inne narzędzia służące do połowu ryb pod lodem.
W tej czwartej grupie zostały wymienione wprost podrywki będące przedmiotem rozważanego zagadnienia prawnego.
Z przytoczonego przepisu art. 20 ust. 1 ustawy rybackiej wyłania się jasna zasada: tylko uprawniony do rybactwa jest uprawniony do posiadania rybackich narzędzi połowowych, a więc i podrywek. Pojęcie uprawnionego do rybactwa jest pojęciem prawnym i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy rybackiej oznacza:
o na wodach stojących i stawach - właściciela, posiadacza samoistnego lub zależnego gruntów pod wodami stojącymi lub stawami,
o na wodach płynących - władającego obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody.
Od tej zasady ustawodawca dopuścił tylko jeden wyjątek, zresztą sam przez się zrozumiały: rybackie narzędzia połowowe może posiadać także osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu tymi narzędziami.
Wędkarz ani nie jest uprawnionym do rybactwa (nie odpowiada warunkom zasady z art. 4 ust. 1 ustawy rybackiej), ani nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu rybackimi narzędziami połowowymi (nie odpowiada warunkom wyjątku z art. 20 ust. 1 tej ustawy), a zatem wędkarz nie może posiadać rybackich narzędzi połowowych. Według definicji zamieszczonej w § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego podrywka została zaliczona do rybackich narzędzi połowowych. Pamiętamy, że każde naruszenie zakazu z art. 20 ust. 1 ustawy rybackiej jest wykroczeniem z art. 27 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Wobec tego możemy ułożyć najprostszy, znany od z górą dwóch tysięcy lat, sylogizm (niezawodny sposób wnioskowania) złożony z następujących elementów:
Przesłanka większa: wędkarz posiadający rybackie narzędzia połowowe popełnia wykroczenie.
Przesłanka mniejsza: podrywka jest rybackim narzędziem połowowym.
Wniosek: wędkarz posiadający podrywkę popełnia wykroczenie.
Podkreślić trzeba z całą stanowczością - jeżeli ten schemat wnioskowania jest trafny, to samo posiadanie podrywki jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Czy stosowanie (a nie samo posiadanie) podrywki jest przestępstwem, to inne zagadnienie, do którego trzeba będzie jeszcze wrócić.
"
         Odp: nieszczęsna podrywka
kanciorek 16.6.04 11:10
        
Marku J.!
Dałeś popis nicniemówienia!
Piękny przykład na komentarz do ostatniego art. Ryśka Siejakowskiego. Czemu ma służyć taki bełkot? Przytaczasz ustawę i rozporządzenie M.R.i R.W.Po co? Co z tego zrozumieją nastoletni, zagubieni wędkarze, których nie brakuje na tym forum? Jeśli nie wiesz to na co ten trud?
..."jeśli ten schemat rozumowania jest trafny"...
to konkretnie:dlaczego w "biblii" każdego wędkarza czyli regulaminie nie stoi napisane: całkowicie zakazany jest połów ryb tzw.żywca podrywką lub dozwolony w nsp. sposób... itd. Aha! Zapomniałem już, że o zawartości w/w regulaminu ostro dyskutowano niedawno całkiem i co z tego wynikło? No to pogadalim!
Reasumując: mówmy prościej i zrozumiale dla ogółu a będzie to informacja. W przeciwnym wypadku będzie to dezinformacja czyli OPOWIEŚCI KAPITANA MISIA O ŻELAZNYM WILKU.
     Odp: nieszczęsna podrywka
Marek Kowalski 15.6.04 09:43
    
Jezeli sie nie myle, to uzywanie podrywki jest zabronione.
Jestem chętny do pomocy na stronce
Paweł Łasiński 26.1.04 22:41
Chciałbym pomóc przy stronce.Wędkuję ok.12 lat mam teraz 17 wędkuje na ,,bata'', ,,tyczke'' spining itd.Odpisz mi nawet jeśli się nie zgadzasz mój numer gg.4042963
     Odp: Jestem chętny do pomocy na stronce
Paweł Popek 27.3.04 00:13
    
siemka

Jesteś za pewne spinningistą i chciałbyś częściej coś w necie pomagać ? Jak tak to możesz pomuc w necie i nie tylko zawsze możesz wspierać stronkę i nawet pomagając sprzatać nad woda żeby nie była zaśmiecona bez obrazy ja mam tyle samo lat co ty i teraz jak tylko zaczołem codziennie po kilkanaście godzin siedzieć na rybim oku to równiez zaczołem sprzątać to jest pomoc dla stronki i dla każdego z nas ,Jeżeli będzie nas coraz więcej to napewno uda nam sie oczyszczać wody pamiętaj:) .Ja sap niedługo zakładam stroneczkę i własnie zdobywam papiery żeby założyć koło z środkiem ochrony w którym kazdy bedzie mógł się udzielać wspólne wyjazdy na ryby ,oczyszczanie rzek,wysze regóły wymiarów i wiele wiele innych spraw itd.jeśli będziesz chciał nam pomuc to serdecznie zapraszam
pozdrawiam
     Odp: Jestem chętny do pomocy na stronce
Paweł Popek 27.3.04 00:13
    
siemka

Jesteś za pewne spinningistą i chciałbyś częściej coś w necie pomagać ? Jak tak to możesz pomuc w necie i nie tylko zawsze możesz wspierać stronkę i nawet pomagając sprzatać nad woda żeby nie była zaśmiecona bez obrazy ja mam tyle samo lat co ty i teraz jak tylko zaczołem codziennie po kilkanaście godzin siedzieć na rybim oku to równiez zaczołem sprzątać to jest pomoc dla stronki i dla każdego z nas ,Jeżeli będzie nas coraz więcej to napewno uda nam sie oczyszczać wody pamiętaj:) .Ja sap niedługo zakładam stroneczkę i własnie zdobywam papiery żeby założyć koło z środkiem ochrony w którym kazdy bedzie mógł się udzielać wspólne wyjazdy na ryby ,oczyszczanie rzek,wysze regóły wymiarów i wiele wiele innych spraw itd.jeśli będziesz chciał nam pomuc to serdecznie zapraszam
pozdrawiamValid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©1999-2004 Krokus Sp. z o.o. - powered by eZ publish
Za publikowane treści odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, jednocześnie wyrażając tym samym zgodę na ich bezterminową publikację.
Reklamy Krokus: Staramy się wykonywać dobre pozycjonowanie stron. Przykładowo tę stronę, firmy zajmującej się nadrukiem etykiet tekstylnych, Metki tkane pozycjonujemy od dłuższego już czasu z sukcesem, na słowa i frazy kluczowe: metki odzieżowe, wszywki odzieżowe, etykiety samoprzylepne.